Миколаївська громада
Сумська область, Сумський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування

Дата: 06.12.2023 17:32
Кількість переглядів: 253

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування  «Детальний план території на земельну ділянку площею 5,3597 га з кадастровим номером 5920689200:01:001:0327, яка розташована за межами населених пунктів на території Миколаївської селищної  ради Сумського району Сумської області»

1) Замовник

Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Миколаївської селищної ради Сумського району Сумської області.

Адреса: бульвар Свободи, будинок 2, смт. Миколаївка Сумського району Сумської області, 41854.

 

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Ділянка, до якої розробляється проєкт детального плану території (далі – ДПТ), кадастровий номер 5920689200:01:001:0327, площа 5,3597 га, призначена для розміщення сортувальної станції та перевантажувальної станції твердих побутових відходів (далі – ТПВ) з майданчиком тимчасового зберігання ТПВ.

У відповідності до Національної Стратегії управління відходами в Україні до 2030 року передбачено створення центрів зі збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання, будівництво об’єктів перевантаження відходів (сміттєперевантажувальних станцій). В рамках Регіонального плану управління відходами в Сумській області до 2030 р. заплановано будівництво сміттєперевантажувальних станцій, зокрема і на території Миколаївської селищної ради.

Запланований об’єкт обслуговуватиме територіальні громади: Білопільську, Степанівську, Ворожбянську, Річківську та Миколаївську.

Метою будівництва об’єкта є зменшення об’ємів накопичення ТПВ шляхом їх сортування та подальшого використання як вторинних матеріалів. Це є вдосконаленням системи утилізації ТПВ, що сприяє зменшенню нагромадження сміття та покращує екологічну ситуацію на території громади.

Проєкт ДПТ розробляється з метою  зміни цільового призначення ділянки;

визначення параметрів забудови ділянки з метою розміщення об’єктів будівництва; формування принципів планувальної організації забудови; визначення всіх планувальних обмежень використання території; визначення планувального рішення з урахуванням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та інш; виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території; визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території; охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки; комплексного благоустрою та озеленення.

        Зв’язок ДДП з іншими документами державного планування:

 • Схема планування території Сумської області;
 • Схема планування території Сумського району;
 • Стратегія регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки;
 • Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року;
 • Національна стратегія управління відходами до 2030 року;
 • Національний план управління відходами до 2030 року;
 • Регіональний план управління відходами у Сумській області до 2030 року.

 

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Планована діяльність передбачає види діяльності та об’єкти, які відносяться до таких, які можуть мати значний вплив на довкілля, згідно другої категорії статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон):

 • згідно ст. 3, п. 3, пп. 3.1 Закону: глибоке буріння, у тому числі геотермальне буріння, буріння з метою зберігання радіоактивних відходів, буріння з метою водопостачання (крім буріння з метою вивчення стійкості ґрунтів. Проєктом ДПТ для забезпечення підприємства водою передбачається буріння двох свердловин: основної та резервної;
 • згідно ст. 3, п. 3, пп. 3.2.3 Закону: зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій цієї статті) та зміна цільового призначення особливо цінних земель. В ДПТ: з «16.00 – Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)» на «11.02 – Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості»;

Планована діяльність передбачає потужність сортувальної лінії – 10 тис. м3/рік, потужність перевантажувальної станції – 22,2 тис. м3/рік.

ДПТ визначає санітарно-захисну зону (далі – СЗЗ) у 100 м від межі об’єкта.

 

4) Інформація про ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Впливи при будівництві носитимуть тимчасовий та локальний вплив.

Атмосферне повітря. Викиди забруднюючих речовин від робіт: зварювальних та фарбувальних, будівельної техніки та автотранспорту. Джерела шуму: будівельна техніка та автотранспорт. Вібраційні впливи: при роботі будівельної техніки.

Ґрунтове та водне середовище. Ймовірні впливи від землерийної і транспортної техніки. Ймовірне порушення цілісності ґрунтів і змінення їх структури при роботах: вилучення та переміщення ґрунту; навмисне ущільнення ґрунту, зокрема за рахунок руху або стоянки транспортних засобів та будівельного обладнання. Можливе забруднення ґрунту будівельним сміттям внаслідок накопичених без сортування відходів із  порушеною технологією складування та в аварійних випадках при розливі паливно-мастильної рідини. В наслідок цього ймовірне забруднення водоносних горизонтів (підземних вод). Поверхневі води в районі території планованої діяльності відсутні.

Утворення відходів. При будівництві об’єкта утворюватимуться відходи ІІ класу небезпеки, згідно Закону України «Про управління відходами» № 2849-ІХ від 13.12.2022 р. зі змінами, від зварювальних, фарбувальних та загально-будівельних робіт.

Флора і фауна. В минулому ділянка планованої діяльності – це територія ферми. Зараз на території самосів чагарників. Представників фауни не зафіксовано.

Здоров’я населення. Найближча житлова забудова розташована на відстані близько 300 м від межі об’єкта на південь – це с. Тучне. 100 м складає СЗЗ від межі об’єкта.

Впливи при експлуатації відбуватимуться постійні та довготривалі впливи.

Атмосферне повітря. Можливе забруднення від стаціонарних джерел (виробничих та складських об’єктів) та пересувних джерел (автомобільний транспорт)

Водне середовище. Навантаження на водоносні горизонти за рахунок роботи свердловин запроєктованих (основна та резервна), ризик забруднення вод у зв’язку з цим. Ризик забруднення водних об’єктів від неочищених виробничих та господарсько-побутових стічних вод, від поверхневих стічних вод, потрапляння забруднених підземних вод до водних об’єктів

Земельні ресурси (ґрунти), відходи. Можливе забруднення, засмічення та порушення ґрунтів від: неочищених виробничих та господарсько-побутових стічних вод; від поверхневих стічних вод; внаслідок  хаотично накопичених без сортування відходів із  порушеною технологією складування та внаслідок експлуатації фізично та морально застарілого автотранспорту та техніки і супутніх паливно-мастильних матеріалів низької якості.

 

б) для територій з природоохоронним статусом

Території з природоохоронним статусом в районі розташування об’єкта планованої діяльності відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Географічне положення території планованої діяльності не передбачає транскордонних наслідків реалізації проєктних рішень для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення.

 

 1.  Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути у тому числі,  якщо документ державного планування не буде затверджено

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті альтернативи продовження існуючої практики без розробки та затвердження документа державного планування (Альтернатива 1) та затвердження і виконання рішень ДПТ (Альтернатива 2).

Оцінка наслідків та доцільності зазначених альтернативних варіантів буде відображена у звіті про стратегічну екологічну оцінку (далі – СЕО).

Територіальні альтернативи не розглядаються у зв’язку з неможливістю перенесення даної діяльності на будь-яку іншу територію. Причини більш детально будуть описані у звіті про СЕО.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) є проєктні рішення ДДП, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

  Під час СЕО передбачається використати методи:

 • аналіз контексту стратегічного планування (щодо відповідності природоохоронних цілей проєкту містобудівної документації цілям інших законодавчих та нормативно-правових актів);
 • цільовий аналіз: аналіз основних елементів проєкту ДДП на його відповідність цілям з охорони довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 • SWOT-аналіз слабких та сильних сторін для реалізації проєкту ДПТ відносно впливу на довкілля, можливостей та загроз при реалізації проєктних рішень.
 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення ймовірних негативних наслідків реалізації проєктних рішень документу державного планування

  В звіті про СЕО планується розглянути заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення ймовірних негативних наслідків реалізації проєктних рішень документу державного планування щодо впливів на атмосферне повітря, водне середовище, ґрунти.

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура та зміст звіту про СЕО буде виконано  відповідно до вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з урахуванням вимог Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України №296 від 10.08.2018р.

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції щодо інформації в заяві про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки планованої діяльності надаються протягом 10 днів з дня оприлюднення заяви до органу: Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Миколаївської селищної ради Сумського району Сумської області. Адреса: бульвар Свободи, будинок 2, смт. Миколаївка Сумського району Сумської області, 41854.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора